Boeken voor zelfstudie (2)

Hieronder de studieboeken met informatie vanuit de Oude Wijsheid van:

 • Helena Blavatsky
 • Helena Roerich
 • Jiddu Krishnamurti
 • Baird Spalding.

De boeken van Robert Monroe maken bekend met de verschillende bewustzijnslagen.

(Onder kopje ‘Boeken voor zelfstudie 1‘ zijn de boeken van Benjamin Creme en Alice Bailey te vinden.)

Boeken van Helena P. Blavatsky

De teksten zijn van de website van het Theosophisch Genootschap: www.theosofie.net. Onderstaande boeken zijn ook integraal op deze website te lezen. Tevens zijn hier interessante boeken van andere theosofen te lezen, zoals G. de Purucker en William G. Judge.

 • De geheime leer, de synthese van wetenschap, religie en filosofie

geheimeleerMeer dan een eeuw is verstreken sinds in 1888 het eerste exemplaar van The Secret Doctrine van de pers kwam. Nog steeds, na vele herdrukken en vertalingen, is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over de esoterische wijsheid en geeft het een indrukwekkend overzicht van de eeuwige beginselen van de esoterische geheime leer die gedurende ontelbare millennia door de broederschap van adepten zijn doorgegeven.

Het ontstaan van de kosmos en van de mens wordt besproken waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze niet berusten op toeval. De universele ideeën uit de oudheid over karma, reïncarnatie, het heelal als een levend organisme, goden en krachten, bewustzijn en materie, krijgen ruime aandacht. Wetenschappelijke theorieën worden belicht en de betekenis van mythen, symbolen en allegorieën wordt verklaard. Hiermee krijgt de lezer een waardevolle sleutel in handen om de heilige geschriften van alle volkeren in de wereld beter te begrijpen.

 • Isis ontsluierd, deel 1 en 2

isisEen sleutel tot de mysteries van oude en moderne wetenschap en religie. Blavastky zelf was ontevreden over de vorm van het boek, o.a. door de opbouw, schrijf- en drukfouten: ‘Ik had geen idee van literaire regels. De kunst van het schrijven van boeken, de voorbereidingen voor het drukken en uitgeven ervan, het lezen en verbeteren van drukproeven, waren vele gesloten deuren voor mij’.

Niettemin blijft de inhoud recht overeind en is het een voor velen een ‘monumentaal meesterwerk’. In deel 1 toont H.P. Blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren. In deel 2 laat ze zien dat veel christelijke opvattingen zijn ontleend aan oudere religies en hoezeer ze in de loop van de tijd zijn vervormd. Bovendien toont ze aan dat alle religies tot één bron kunnen worden teruggevoerd: de oude universele wijsheid-religie. Onderwerpen zijn o.a.: paranormale verschijnselen en vermogen, de astrale wereld en onzichtbare wezens, oude beschavingen van Egypte en India, Kabbala, rozenkruisers en vrijmetselarij, de innerlijke en uiterlijke mens, Hindoemythen en bijbelverhalen, magie en alchemie, spiritisme, mediums en geesten, duivels, demonen, vampiers en spoken, hypnose, magnetisme en tovenarij, de oude mysteriën en inwijding, vroegchristelijke broederschappen, de oorsprong van het christendom, Boeddhisme en christendom vergeleken en d filosofie van Pythagoras, Plato en neoplatonisten.

 • De sleutel tot de theosofie

sleutelNa publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-antwoord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahatma’s?

 • Een introductie tot De geheime leer

introductiegl2009In dit boek zijn fragmenten opgenomen uit De geheime leer zoals het voorwoord, de proloog, de stanza’s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De geheime leer.

Daarnaast bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De geheime leerzijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De geheime leer.

Deze herziene druk is voorzien van een verklarende woordenlijst.

 • De stem van de stilte

stemvdstilte2009Toen H.P. Blavatsky het schrijven van haar meesterwerken had voltooid, richtte ze haar aandacht meer in het bijzonder op de behoeften van mensen die oprecht ernaar verlangen hun medemensen te helpen. Het resultaat was De stem van de stilte, een klassiek devotioneel boekje van grote schoonheid en kracht.

De ethische regels in dit boek zijn vertaald uit het ‘Boek van de gulden voorschriften’, dat is ontleend aan dezelfde oude bron als de Stanza’s van Dzyan waarop De geheime leer is gebaseerd.

Ze maakt duidelijk wat het essentiële verschil is tussen de twee paden van spirituele volmaking. Het ene wordt gevolgd door hen die
de waarheid alleen voor hun eigen verlichting zoeken; het andere door mensen die vooral gedreven worden door mededogen en de vurige wens om het welzijn van de hele mensheid te verbeteren.

Laat uw ziel het oor lenen aan elke kreet van smart, zoals de lotus zijn hart opent om het morgenlicht in te drinken.

 • HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, door Sylvia Cranston.

hpbcranstonDeze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Blavatsky. Bronnenmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald.

Boeken Helena Roerich

Informatie over Helena Roerich en haar boeken: www.agniyoga.nl

De Agni Yoga-leringen bevestigen het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van Licht, die de blauwdruk ontwikkelt voor het evolutionaire plan. Door de kwaliteit van liefde na te streven, wordt het hartcentrum ontwikkeld dat de verbinding vormt met de Hiërarchie, als ook met de ver gelegen werelden – die van andere planeten en die van de hogere lagen van bewustzijn. Door beheersing van het vuur van het denken en gemotiveerd door liefde kan de mens zo een creatieve vormgever worden van nieuwe combinaties van kosmische energieën.

Agni Yoga helpt de morele en geestelijke oriëntatiepunten te vinden waarmee wij kunnen leren zelf ons leven vorm te geven. Agni Yoga wordt daarom ook wel een ‘levende ethiek’ genoemd. Op die manier draagt men direct en praktisch bij aan het algemeen welzijn.

– Bladeren uit de tuin van Morya I: De oproepRoerich boek ...
– Bladeren uit de tuin van Morya II: Verlichting
– Nieuw Tijdperk Gemeenschap
– Broederschap
– Agni Yoga
– Oneindigheid I
– Oneindigheid II
– Hiërarchie
– Hart
– Vurige Wereld I
– Vurige Wereld II
– Vurige Wereld III
– AUM

Boeken Jiddu Krishnamurti

Informatie over Jiddu Krishnamurti en zijn boeken op internet op vele websites. Een Nederlandse site over Krisnamurti is: www.krishnamurti.nl

Er zijn tientallen boeken over de lezingen en boodschap van Krishnamurti, hier een paar:

 • Wat doe jij met je leven?Boek Krishnamurti ...
 • De maatschappij, dat ben jij
 • Waarheid is het leven zelf
 • Krishnamurti over Krishnamurti
 • Commentaar op het leven I en II
 • Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?
 • Loslaten van het verleden
 • De kunst van de liefde
 • Het web van het denken
 • De wereld, dat ben jij
 • Leven en dood
 • Over de waarden van het leven
 • Een kennismaking
 • ….. en nog tientallen meer.

Een kennismaking – dit is een Krishnamurti om mee te beginnen. Een introductie in het werk, voornamelijk bedoeld voor hen die nog niet eerder iets van Krishnamurti gelezen hebben. Deze uitgave is een inleidende selectie uit de ‘Collected works’ (1991). Er is zoals zo vaak gekozen voor verschillende genres, die echter steeds zijn typerende dialoogstructuur (waarin vragen belangrijker zijn dan antwoorden) kennen: een viertal openbare toespraken in Bombay van 1967, gevolgd door ‘Vragen en antwoorden’ uit de periode 1948-1966, ‘Geschreven teksten’, ‘Dagboeken-gedicteerde teksten-brieven’ en tenslotte ‘Dialogen en discussies’. De meerwaarde van deze publicatie naast het soortgelijke, dubbel zo dikke en min of meer chronologisch gestructureerde ‘Totale vrijheid’ ligt niet zozeer in de tekstkeuzes – zijn werk is tenslotte een oneindige variatie op een thema – maar in de uitgebreide biografische inleiding van Radhika Herzberger. Hierin verklaart ze op heldere wijze historisch hoe in Krishnamurti’s beginjaren zijn revolutionaire sprong-in-het-duister-methode ontstond door niet te kiezen voor de evolutionaire spirituele aanpak van de theosofen (tekst J.Hodenius).

Boeken Baird T. Spalding

Informatie over Baird T. Spalding en zijn boeken: www.bairdtspalding.org.

Meesters van het Verre Oosten

1001004002601176Tijdens een expeditie in de Himalaya, eind 19e eeuw, ontmoeten de schrijver en zijn metgezellen de ‘Meesters van het Himalaya-gebergte’, zij maken de expeditieleden deelgenoot van hun bijzondere ervaringen en vermogens. Zij nemen aan dat Boeddha de weg naar het Licht wijst, maar ze stellen onomwonden dat Christus de weg naar het Licht is, ofwel een staat van bewustzijn waarnaar we allen op weg zijn: het Christus-bewustzijn. Benjamin Creme spreekt over dit bijzondere boek naar aanleiding van een vraag: ‘De door Spalding beschreven gebeurtenissen vonden inderdaad plaats en hij maakte alles mee waar hij over schreef. Zijn beschrijvingen zijn zeer nauwkeurig. Wat hij echter verzuimde duidelijk te maken, is dat een aantal van deze gebeurtenissen (de minder sensationele) plaatsvond op het stoffelijk gebied, terwijl de meeste plaats hadden op verschillende niveaus van de etherische gebieden (buitenlichamelijk waar het hem betrof). Dit maakte de gebeurtenissen niet minder ‘werkelijk’. Besefte hij dat deze gebeurtenissen’ buiten het lichaam’ plaatsvonden? Niet op het moment zelf, maar later werd hem verteld dat dat het geval was. Waarom, zou u kunnen vragen, maakte hij dit feit niet bekend in zijn boeken? Ik neem aan dat hij dacht dat zijn materiaal nog minder aanvaardbaar en geloofwaardig zou zijn indien op enige andere wijze beschreven dan als gebeurtenissen op het stoffelijke gebied.’

Boeken Robert Monroe

Meer informatie over Robert Monroe is te vinden op de website van zijn instituut: www.monroeinstitute.org.

 • Uittredingen, experimenten buiten het lichaam

images-1In 1958 had Robert Monroe, een Amerikaanse zakenman, voor het eerst ervaringen die zijn leven drastisch zouden veranderen. Hij bemerkte onverwacht dat bij, zonder dat te willen, zijn stoffelijke lichaam verliet om naar plaatsen te reizen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven. Hij bevond zich dan ergens waar bij niet gebonden was door tijd en ruimte. De auteur beschrijft in dit boek zijn aanvankelijke weerstand tegen deze uittredingen, die spoedig in een verontrustende hoeveelheid beginnen voor te komen. Later ontdekt hij dat zulke ervaringen in de literatuur van het Oosten herhaaldelijk worden beschreven, waardoor zijn vrees iets vermindert. Monroe gaat zijn uittredingen steeds bewuster ervaren en krijgt ze langzamerhand geheel in de hand. Hij geeft een uiterst nauwkeurig verslag van wat hij meemaakt. Tijd, plaats en omstandigheden worden steeds exact genoteerd. Dit boek is een aangrijpend persoonlijk relaas van Monroe’s avontuur in een onbekende wereld. Deze volledig gedocumenteerde authentieke geschiedenis daagt de lezer uit de grenzen te onderzoeken van ons stoffelijk universum en zich te bezinnen op het leven aan gene zijde. In dit boek staan duidelijke instructies voor een ieder die zelf op dit gebied experimenten wil doen. Voor de gevaren bij deze experimenten wordt herhaaldelijk gewaarschuwd. Allen al het kennisnemen van de inhoud van dit boek geeft echter een dimensie meer aan ons leven.

Monroe beschrijft zijn buitenlichamelijke ervaringen voor het eerst in Uittredingen experimenten buiten het lichaam, waarvan reeds zes drukken verschenen zijn. Zonder dat te willen, verlaat hij zijn stoffelijke lichaam en reist naar plaatsen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven., beschrijft hij een geheel nieuwe en fascinerende reis een reis die ons verder brengt dan de bekende dimensies van het fysieke universum.

 • Astrale Reizen, ervaringen met uittreding

Na meer dan tien jaar dieptepsychologisch en parapsychologisch onderzoek maken we in dit boek nader kennis met het Monroe Instituut voor Toegepaste wetenschappen. We zijn getuige van Hemi Sync: een opmerkelijk proces met geluidsgolven dat indrukwekkende invloeden heeft op de stadia van bewustzijn. Met behulp van dit door Monroe ontwikkelde programma blijken personen tot reizen door tijd en ruimte in staat. Achtergronden, toepassingsmogelijkheden van het Hemi-Sync programma en een aantal uittredingservaringen worden beschreven en toegelicht. Ook beantwoordt Monroe de meest gestelde vragen over ervaringen buiten het lichaam.

 • De ultieme reis, astrale ervaringen

imagesIn dit boek probeert Monroe het gebied in kaart te brengen dat ‘achter de horizon’ ligt, voorbij de grenzen van de stoffelijke wereld. Hij geeft ons een kaart van de weg die zich voor ons uitstrekt wanneer we ons fysieke bestaan verlaten. Hij vertelt hoe hij deze weg heeft gevonden, die weg heeft afgelegd en de reden en het doel van zijn pionierstochten heeft ontdekt. Tevens heeft hij verslagen opgenomen van anderen, die door zijn nieuwe cursus in staat waren de kaart te lezen, de richting te volgen en dezelfde bestemming te bereiken.