Boeken voor zelfstudie (1)

De studieboeken met informatie vanuit de Oude Wijsheid zijn de boeken van:

 • Benjamin Creme
 • Alice Bailey

…. (onder kopje ‘Boeken voor zelfstudie 2):

 • Helena Blavatsky
 • Helena Roerich
 • Jiddu Krishnamurti
 • Baird Spalding.

De boeken van Robert Monroe maken bekend met de verschillende bewustzijnslagen.


Boeken Benjamin Creme

Te bestellen bij Share Nederland, www.sharenl.org. Het eerste (dunne!) boekje (slechts E 2,50) is een samenvatting van het gedachtegoed:

 • De leringen van de Oude Wijsheid 

leringen_front_cover1Deze inleiding tot het geestelijk erfgoed van de mensheid behandelt de belangrijkste denkbeelden: het Goddelijk Plan, de bron van de leringen, evolutie van het menselijk bewustzijn, de Geestelijke Hiërarchie, energieën, de Zeven Stralen, karma en reïncarnatie, inwijding en meer. Inclusief verklarende begrippenlijst van esoterische termen.

 • Eenheid in Verscheidenheid – De weg voorwaarts voor de mensheid

201306_Eenheid-202x300Creme’s nieuwste boek verschaft een nieuwe visie die hoop biedt voor de toekomst: een toekomst die een vreedzame wereld in harmonie en eenheid omarmt en waarin elke individuele hoedanigheid en benadering welkom en nodig is. Creme schrijft voor de Geestelijke Hiërarchie op Aarde en presenteert haar Plan voor de verheffing van de hele mensheid. Hij toont dat het pad voorwaarts voor ons allen in de verwerkelijking van onze wezenlijke eenheid ligt, zonder daarvoor onze even wezenlijke verscheidenheid op te offeren.

 • De Bundeling van de Krachten van Licht

omslag BundelingDit is een boek over ufo’s ‘maar dan anders’. Het is geschreven door iemand die zelf met de ufo’s heeft gewerkt en ze uit eigen ervaring kent. Creme ziet de aanwezigheid van ufo’s als onderdeel van een plan en van onmetelijke waarde voor de mensen op Aarde. Ufo’s en hun bemanningen zijn op een geestelijke missie om het lot van de mensheid te verzachten en deze planeet te redden van verdere en nog snellere verwoesting. Onze eigen planetaire Hiërarchie werkt onvermoeibaar met haar Broeders uit de ruimte in een gezamenlijke onderneming om de gezondheid van de Aarde te herstellen.

 • De mensheid ontwaakt

omslag mensheidDit boek kan gezien worden als aanvulling op Benjamin Creme’s vorige boek ‘De Wereldleraar voor de hele mensheid’. Dit nieuwe boek gaat over de dag waarop Maitreya Zich openlijk bekendmaakt als de Wereldleraar voor het tijdperk van Waterman. Het beschrijft het proces van Maitreya’s naar buiten treden, de stappen die leiden tot Verklaringsdag en de reactie van de mensheid op deze gedenkwaardige gebeurtenis. Het biedt de lezer hoop en vooruitzicht op en begrip van de vreugdevolle gebeurtenissen die de wereld zullen transformeren.

 • De Wereldleraar voor de hele mensheid

WereldleraarDit boek biedt een overzicht van de achtergronden bij deze hoogst gedenkwaardige gebeurtenis. Het boek beschrijft de geplande terugkeer van onze planetaire Hiërarchie en de afdaling van Maitreya vanuit Zijn verblijfplaats in de Himalaya in 1977 en Zijn werk sindsdien in de wereld, vooralsnog van achter de schermen. Het gaat ook in op de immense veranderingen die Zijn aanwezigheid heeft voortgebracht, Zijn plannen en projecten, en Zijn prioriteiten en aanbevelingen voor de onmiddellijke toekomst. Het laat Hem zien als een groots en krachtig Avatar en – tegelijkertijd – als vriend en broeder van de mensheid.

 • De Kunst van het Leven

kunstvanlevenIn dit leven beschouwt Creme het leven als een kunstvorm, zoals schilderen of muziek. Om een hoog uitdrukkingsniveau te bereiken moet men bepaalde basisprincipes kennen en daarnaar leven. Door begrip van de grote Wet van Oorzaak en Gevolg, en de daarmee samenhangende Wet van Wedergeboorte bereiken we de alerte onschadelijkheid die tot persoonlijk geluk, juiste menselijke verhoudingen en het correcte pad voor de evolutiereis van de hele mensheid leidt. Het boek bespreekt de unieke plaats van de mensheid in het evolutieplan, als het punt waar geest en stof elkaar ontmoeten. Door te leven met toenemende onthechting en objectief zelfbewustzijn kan de mens zich uit de mist van illusie bevrijden.

 • De Wetten van het Leven

wettenEr zijn niet eens fragmenten van de leringen van vroegere Wereldleraren uit de tijd voordat Hun bestaan bekend was. Er zijn geen leringen van een Christus, of een Boeddha, of een Krishna, anders dan door de ogen van latere volgelingen. Voor het eerst krijgen we nu een voorproefje van de gedachten en inzichten van een Wezen van onmetelijk formaat, die ons helpen het pad van evolutie te begrijpen zoals zich dat voor ons uitstrekt. Een ieder die de Wetten van het Leven wil begrijpen zal door deze subtiele en veelbetekenende inzichten snel naar de kern van het Leven zelf geleid worden. Nooit eerder hebben de wetten die ons leven bepalen zó natuurlijk en zó vrij van dwang geleken.

 • De Kunst van Samenwerking

cooperation2Waarom is de wereld voortdurend in een toestand van crisis, tot op de rand van zelfvernietiging? Volgens Creme komt dit voornamelijk doordat we ons vooralsnog niet realiseren dat we één mondiale familie zijn die een gemeenschappelijke planetaire woning deelt. Van die erkenning, en de nieuwe benadering van het leven die daaruit volgt, hangt de ontwikkeling van de wereld af. Samenwerking tussen mensen en landen is niet vrijblijvend, indien we de huidige crisis willen overleven. Ze vormt het fundament zelf waarop het voortbestaan rust en een beschaving gebouwd zal worden.

 • De Grote Aantocht

aantochtIn dit boek beschrijft Creme eenvoudig, maar diepgaand wat gerust ‘de grootste gebeurtenis in de geschiedenis’ genoemd kan worden. Hij behandelt de problemen van onze chaotische wereld en de geleidelijke maar volledige transformatie van alle aspecten van ons leven onder invloed van een groep vervolmaakte mensen, de Meesters van Wijsheid Die, voor het eerst sinds 98.000 jaar, openlijk in de wereld terugkeren. Met hun Leider, Maitreya de Wereldleraar, zullen Zij de mensheid uit het huidige moeras leiden en haar inspireren tot de vorming van een geheel nieuwe beschaving waarin rechtvaardigheid en vrijheid de norm zijn.

 • Maitreya’s Missie, deel III

mm3_coverCreme beschrijft politieke, economische en sociale structuren die de noodzakelijke levensbehoeften voor alle mensen zullen waarborgen. Nieuwe manieren van denken die de mysteries van het heelal zullen onthullen en ons goddelijke potentieel zullen vrijmaken. Dit alles onder leiding en inspiratie van Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Creme combineert geestelijke waarheden met praktische oplossingen voor de dringendste problemen van vandaag. Het boek bevat tevens een uitgebreid overzicht van de stralen van 950 historische ingewijden en hun punt van evolutie.

 • Maitreya’s Missie, deel II (2e druk)

M2_coverNaast interviews met een Meester van Wijsheid bevat dit boek ook de huidige leringen van Maitreya, de Wereldleraar. Deze leringen voegen de uiterlijke/praktische en de innerlijke/geestelijke niveaus samen, en bestrijken een enorm gebied: van meditatie en de groei van bewustzijn tot politieke en economische verandering; van inwijding en groepswerk tot ecologie en werelddienst. Het bevat tevens verklaringen voor verschijnselen als graancirkels, kruisen van licht, visioenen van de Madonna, geneeskrachtige bronnen en ufo’s.

 • Maitreya’s Missie, deel I (2e druk)

M_missiecoverDit boek beschrijft de verdere ontwikkelingen in het naar buiten treden van Maitreya en bestrijkt een breed scala van onderwerpen, waaronder: het werk en de leringen van de Christus, het naar buiten treden van de Meesters van Wijsheid, spiritualiteit en het leven in de Nieuwe Tijd, evolutie en inwijding, meditatie en dienstbaarheid, de Zeven Stralen. Inclusief een lijst van de stralen en het punt van inwijding van honderden ingewijden uit de geschiedenis.

 

 • De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid (5e druk)

wedercoverBenjamin Creme’s eerste boek, geschreven in 1979, gaat in op de wederverschijning van Maitreya en de gevolgen daarvan voor de wereld. Verder aandacht voor o.a. de antichrist, Atlantis, de Ruimtebroeders, enz. 
Deze vijfde editie is een integrale vertaling van de oorspronkelijke tekst.

 

 • Transmissie, een meditatie voor de Nieuwe Tijd (3e druk)

transmissieTransmissie-meditatie, dat door een Meester van Wijsheid via Benjamin Creme aan de wereld is gegeven, is een dynamisch proces dat zowel de wereld als de deelnemers dient. De krachtige geestelijke energieën die de Meesters van de Geestelijke Hiërarchie door de groepen heensturen worden zo ‘neergetransformeerd’, waarmee een reservoir van geestelijke energieën ontstaat ten behoeve van al het leven op de planeet. Hoewel dienstbaarheid het hoofdmotief is, is dit werk tevens een krachtige vorm van persoonlijke groei.

 • Een Meester spreekt, (2e druk)

meester_coverAlle artikelen die de Meester van Benjamin Creme van 1982 tot en met 1999 voor Share International heeft geschreven, zijn nu gebundeld in een nieuwe editie van Een Meester spreekt. In mei 1992 schreef de Meester over de functie van Zijn artikelen: “Voor hen die ‘ogen hebben om te zien en oren om te horen’ vormen deze artikelen een van de manieren waarop in deze tijd nieuwe informatie kan worden gegeven, de aloude waarheden in herinnering worden gebracht en een nieuw licht kan worden gericht op de eeuwige waarden die ten grondslag liggen aan de evolutie van de mens.

 • Boodschappen van Maitreya de Christus (2e druk)

boodsc_coverIn de eerste jaren van voorbereiding voor zijn wederverschijning gaf Maitreya 140 boodschappen door via Benjamin Creme tijdens diens openbare lezingen. De methode die hiervoor gebruikt werd, was mentale overschaduwing en de telepatische verbinding die daarmee ontstaat. In zijn boodschappen roept Maitreya de lezer op het nieuws van zijn wederverschijning te verspreiden en zich in te zetten voor de redding van miljoenen mensen die lijden onder armoede en honger in een wereld van overvloed.

 

Boeken van Alice A. Bailey

Voor meer informatie op deze website over de persoonlijke geschiedenis van Alice Bailey, zie de paragraaf over Lucis Trust.

De teksten van de samenvattingen van de boeken zijn van de websites van www.lucistrust.org/nlwww.regenboogpad.net en www.milinda-uitgevers.nl.

Overzicht boeken Alice Bailey

 

 • Bewustzijn van het atoom (1922)

Bailey behandelt de wetenschappelijke relatie tussen materie en bewustzijn. Het ‘atoom’ blijkt een volledig evenbeeld van de structuur van de energie, die alle levensvormen – zowel kosmische, menselijke als andere levensvormen – gemeen hebben.

 • Mensen- en zonne-inwijding (1922)

Hierin wordt beschreven dat alle levensvormen, grote en kleine, inwijding ervaren. Ook zijn veertien regels opgenomen die de neofiet tot het portaal van de inwijding kunnen brengen. Hoe het denkvermogen kan worden verruimd, over het werk van de Hiërarchie en de Ashrams en over de onderlinge verwantschap en wisselwerking tussen de vele natuurrijken en bewustzijnscentra.

 • Brieven over occulte meditatie (1922)

Bailey beschrijft hier meditatie als iets dat zich bezighoudt met de circulatie van energie; energie die in wezen onpersoonlijk en vurig van aard is. We moeten ons rekenschap geven van de gevaren die aan meditatie verbonden zijn. Veilige en betrouwbare methoden, besproken in dit boek, zijn dus een eerste vereiste.

 • Verhandeling over kosmisch vuur (1925)

Dit boek behandelt de esoterische leer voor het huidige tijdperk. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen moet worden en gecontroleerd. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

 • Compilatie over seksualiteit (1927)

Dit boek bevat raadgevingen op het spirituele vlak in verband met seksualiteit. Hoofdstukken als: seksualiteit en discipelschap; huwelijk en ouderschap; het mysterie van de seksualiteit. Steeds wordt verwezen naar de titels en plaatsen waar de opgenomen gedeelten oorspronkelijk zijn verschenen.

 • Het licht van de ziel (1927)

Dit boek bevat een vertaling met uitvoerig en helder commentaar van de yoga sutra’s van Patanjali, de grondlegger van de rajayoga-school, die ze voor het eerst schriftelijk vastlegde. Het is mogelijk door middel van rayayoga controle te verkrijgen over het denken zodat dit verlicht wordt door de ziel.

 • De ziel en haar mechanisme (1930)

De ziel werkt via het mechanisme van de drievoudige persoonlijkheid. In dit boek wordt beschreven hoe ziel en persoonlijkheid op elkaar inwerken en gezamenlijk functioneren.

 • De ziel, bron van leven (1930)

Deze derde compilatie uit werk van Bailey concentreert zich op haar uitspraken over de ziel. Er is veel waarover we kunnen nadenken of mediteren. Het belangrijkste is dat we zoeken in de schatkamer van onze eigen ziel, en leren ons één te voelen met alles wat ademt en samen te werken met het goddelijk plan.

 • Van intellect naar intuïtie (1932)

De ontwikkeling van het intellect, hoe noodzakelijk in vele opzichten ook, is een middel tot een doel, en wel een middel om door te dringen in nieuwe denk- en bewustzijnsdimensies en om al de intuïtieve talenten van ‘het zuivere verstand’ te activeren.

 • Witte magie (1934)

Dit boek geeft de vijftien regels voor magie (controle van de ziel). De ziel, de witte magiër treedt door de eigen innerlijke magische krachten naar voren. Door de ziel wordt de mens zich bewust van het goddelijke, de ziel verlost de materie en bevrijdt de zuivere geestesvlam uit de begrenzingen van de vorm.

 • Van Bethlehem tot Golgotha (1937)

De levenservaring van Jezus met kruisiging en verloochening weerspiegelt zich in de levenservaring van elk mens. We moeten ons bewust worden van de weg die ons van spirituele geboorte leidt naar verloochening en opstanding en hem in volledig bewustzijn en doelgericht gaan.

 • Nieuwe psychologie I & II (1936 en 1942)

De twee delen bevatten een uitvoerige uiteenzetting over de psychologische uitrusting van de mens, als leven, hoedanigheid en verschijning van een geïncarneerd zich evoluerend geestelijk wezen. Ook wordt de menselijke psychologie in verband gebracht met de toestand in de wereld en met toekomstige mogelijkheden.

 • Discipelschap in het nieuwe tijdperk I & II (1944 en 1955)

Bailey beschrijft hoe Meester DK onderricht gaf aan kleine groepen en individuele leden. Het boek behandelt o.a. meditatie, inwijding en de zes stadia van het discipelschap. De nadruk ligt in het nieuwe tijdperk niet meer op de enkeling, maar op groepen.

 • Problemen der mensheid (1947)

Zes fundamentele problemen en hun vele vertakkingen stellen de mens aanhoudend in staat zich verder te ontwikkelen. In dit boek worden de geestelijke en subjectieve oorzaken in verbinding gebracht met hun uitwerking in de buitenwereld.

 • Wederkomst van de Christus (1948)

Een groot aantal religies verwacht de komst van een avatar, Messias of redder. Over het hoe, wat en waarom van deze tweede komst van Christus op aarde als wereldleraar voor het Watermantijdperk.

 • Bestemming der volkeren (1949)

Een natie, een volk is een zich voortdurend ontwikkelend geestelijk geheel, dat net als de individuele mens onderworpen is aan energieschokken. Het geestelijk lot van een groot aantal volkeren wordt in dit boek belicht.

 • Telepathie en etherisch lichaam (1950)

De wetenschappelijke basis voor het in brede kring geaccepteerde ideaal van ‘de broederschap der mensen’ berust op het feit dat de etherische en energiestructuren van alle vormen in de natuurrijken binnen de planeten met elkaar vervlochten zijn.

 • Begoocheling, een wereldprobleem (1950)

Begoocheling – het totaal van menselijke onwetendheid, angst en hebzucht – kan verdreven worden door helder denken.

 • Esoterische astrologie (1951)

Dit iconische boek behandelt de astrologie als de essentiële occulte wetenschap van de toekomst. Een wetenschap die zich bezighoudt met de energieën en krachten, die hun werking uitoefenen op de gehele ruimte en alles wat zich daarin bevindt.

 • Onvoltooide autobiografie(1951)

Hoewel haar dood in 1949 Alice Bailey belette dit boek af te maken, krijgen we een levendig beeld van haar weg naar een uitermate en omvangrijke kennis van de esoterische wetenschap.

 • Esoterische genezing (1953)

Genezen is een exacte en veeleisende wetenschap. Ook esoterische genezing heeft een wetenschappelijke basis. In dit boek worden de afzonderlijke genezingsmethoden van de zeven stralen beschreven en eveneens worden de wetten en regels voor genezing besproken.

 • Opvoeding in het nieuwe tijdperk (1954)

Opvoeding moet ononderbroken doorgaan van geboorte tot dood. In wezen is het een proces dat de menselijke en goddelijke elementen in de mens met elkaar verzoent.

 • Het naar buiten treden van de geestelijke hiërarchie (1957)

Het boek toont de wisselwerking aan tussen de mensheid, Hiërarchie en Shamballa. Het proces van het naar voren komen van bepaalde ashrams binnen de hiërarchie en de praktische gevolgen van dit proces worden tot in details verklaard.

 • De Stralen en Inwijdingen, een verhandeling over zeven stralen (1960)

In het eerste deel worden de veertien regels voor groepsinwijding behandeld. Het kan worden beschouwd als een verdieping van de leer die in Mensen en Zonne-inwijding over de veertien regels voor de neofiet werd behandeld. Het tweede deel legt de nadruk op de groei van de groepsgedachte, de dienst van de groep, de verantwoording van de groep, inwijding van de groep en het opgaan van de groep in de centrale hiërarchie.

 • Werken van Hercules (1979)

Hercules wordt gezien als het beeld van de zoekende en strijdende mens, die vanuit het materiële vlak komen wil tot een dieper inzicht. Maar ook is hij een wegwijzer daartoe.

 • Stof om na te denken(1988)

Een aantal van de meest saillante uitspraken van Bailey uit een groot aantal van haar boeken zijn in dit boek bij elkaar gebracht.

 • De dood, het grote avontuur (1990)

In dit boek zijn een aantal uitspraken van Alice Bailey samengebracht over de dood en sterven. De tijd is gekomen waarin de dood niet langer uit het dagelijkse leven wordt verbannen. Meer inzicht in wat sterven betekent maakt dat de dood zijn angstaanjagendheid verliest. Een positieve benadering ervan leidt tot een intenser en harmonischer ‘leven’.