Maitreya

Over de hele wereld hebben de verschillende religies de komst van een nieuwe profeet, een nieuwe Wereldleraar, voorspeld. Gepaard gaande met de aankondiging van een betere wereld (Gouden Tijdperk) en de komst van een grote omwenteling: de Christenen verwachten de Christus, de Hindoes kijken uit naar de komst van Krishna, Moslims gaan voor Imam Mahdi, de Joden noemen hem Messias en de boeddhisten Maitreya Boeddha.

Buiten de religies zijn er ook groepen mensen die uitkeken naar 2012 (Mayakalender) of rekenen op de hulp van buitenaardse beschavingen. De Oude wijsheid zou kunnen zegen: ze hebben allemaal gelijk. Natuurlijk, er zijn in de loop der eeuwen vele vervormingen en misverstanden opgetreden, maar de verschillende verwachtingspatronen wijzen wel naar dezelfde oorsprong en bedoeling.

Maitreya komt dus voor iedereen, voor mensen uit elke godsdienst, voor atheïsten, niemand uitgezonderd.

De naam ‘Maitreya’ komt uit het Sanskriet en betekent ‘geluksbrenger’. Maitreya is de Wereldleraar en bekleedt al duizenden jaren het ambt van de Christus. Want dat is het, een ambt, vergelijkbaar met het ambt ‘paus’ of ‘president’. Maitreya heeft deze functie binnen de Hiërarchie, een groep van Meesters, vervolmaakte mensen die de mensheid al voor honderden eeuwen begeleiden. Maitreya is de hoofd van deze groep en bekleedt het ambt van Wereldleraar en belichaamt de energie die we het Christus-beginsel of Christus-bewustzijn noemen.

Lichtlichaam

Maitreya is de oudste broeder van de mensheid. Hij komt voort uit onze eigen aardse mentaliteit en is de eerste van onze mensheid die inwijding bereikte en Ingewijde werd. Maitreya was zo fortuinlijk om de Moeder van de wereld als leraar te hebben en was onder meer daardoor een enorm snelle leerling die amper fouten maakte. Na een afwezigheid van 98.000 jaar kwam Hij weer onder de mensen. Hij legde zijn Lichtlichaam waarin Hij al die tijd in de Himalaya’s had geleefd terzijde en creëerde Zelf een lichaam van manifestatie, een ‘mayavirupa’. Vanuit zijn plek in de Himalaya arriveerde Hij per vliegtuig weer tussen de mensen in Pakistan en inmiddels resideert Hij in de Aziatische gemeenschap in Londen. In 2015 is hij 33 jaar oud, Hij heeft een paspoort, maar tegelijkertijd – door Zijn enorme bewustzijn – kan Hij overal verschijnen, tegelijkertijd, in verschillende manifestaties.

Overschaduwing Jezus

Tweeduizend jaar geleden ‘overschaduwde’ Maitreya gedurende drie jaar zijn discipel Jezus (het bewustzijn van Maitreya maakt gebruik van het fysieke, emotionele en mentale lichaam van Jezus). Het was onder andere hierdoor dat Jezus zijn zogenaamde wonderen kon verrichten. De Christus zelf is de Maitreya en het was zijn bewustzijn dat zich door Jezus openbaarde, vanaf de doop tot aan de kruisiging, om het Vissentijdperk in te luiden. Maitreya is nu dus teruggekeerd in de wereld om – waar Hij via Jezus aan begonnen was – voort te zetten en te voltooien in het Watermantijdperk dat nu begint.

Prioriteiten Maitreya

Als Maitreya straks openlijk in de wereld komt, is er sprake van een bepaalde agenda van de Maitreya. De grote doel is het vestigen van vrede en het invoeren van het systeem van samendelen (rechtvaardigheid). Daaruit volgt een aantal prioriteiten. Benjamin Creme beschrijft het zo: “Om de mensheid te helpen bij hun taak, heeft Maitreya bepaalde prioriteiten geformuleerd die, wanneer ze worden ingevoerd, evenwicht en orde zullen brengen en zo de harmonie zullen scheppen waar welzijn en vrede van afhangen. Deze prioriteiten zijn eenvoudig en vanzelfsprekend, toch komen ze nergens in grote mate voor.’

Samen omvatten ze de basisbehoeften van allen, man, vrouw en kind:

  1. Voldoende hoeveelheid van het juiste voedsel voor iedereen;
  2. Toereikende huisvesting en onderdak voor allen;
  3. Gezondheidszorg en onderwijs als universeel recht.
  4. Het wegnemen van schuld en angst – het zuiveren van de harten en het denken van de mensen;
  5. Het onderrichten van de mensen in de wetten van leven en liefde;
  6. Een kennismaking met de Mysteriën;
  7. De verfraaiing van onze steden;
  8. Het verwijderen van hinderpalen voor het reizen en voor de onderlinge uitwisseling van volkeren;
  9. Het scheppen van een voor allen toegankelijk reservoir van kennis.

Als we gaan voldoen aan deze eerst drie minimum vereisten zal volgens de Meester van Creme ‘een grote creatieve golf van vreugde de planeet overspoelen en zullen de mensen in elk land reageren. Samenwerking en samendelen zal de norm worden en overal zullen volkeren een nieuw doel en nieuwe betekenis in hun leven vinden.

Echter. De mensheid moet het ten allen tijd zelf doen. Maitreya en de Meesters zijn slechts leraren en adviseurs, ongeacht religieuze overtuiging. Maitreya is dus niet gekomen om een nieuwe religie te stichten. Creme: “Hij zal ons laten zien hoe we het beginsel van liefde kunnen toepassen in al onze relaties, of het nu op economisch, politiek, opvoedkundig, cultureel of sociaal gebied is […] Zijn eenvoudige boodschap maakt een einde aan oorlogen, onderdrukking en honger en laat zich in enkele woorden samenvatten:

“Deel samen en red de wereld. Neem de nood van je broeder als de maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.”

Binnen enkele decennia hebben we dan een wereld waarin iedereen in vrede en gelijkwaardigheid kan leven. En dat is exact wat elke Boodschapper in zijn tijd bedoelde. Daarnaast voorspellen over de hele wereld de verschillende religies de komst van een nieuwe profeet, een nieuwe Wereldleraar.

Verklaringsdag

Maitreya heeft de afgelopen decennia vele, inmiddels uitgekomen, voorspellingen gedaan die voorafgaan aan het naar buiten treden. Zo is de wereldwijde financiële crisis uit 2008 al in 1988 door Maitreya aangekondigd, als teken dat Zijn verschijning op handen is. De hoop is dan ook dat op korte termijn een internationale persconferentie plaatsvindt waarop Maitreya zijn ware hoedanigheid bekend zal maken. Dit leidt volgens Creme tot Verklaringsdag, de dag waarop Maitreya over de hele wereld op radio, televisie en via internet te beluisteren en te zien zal zijn. Op die dag zal Maitreya de hele mensheid tegelijk overschaduwen. Iedereen zal zijn woorden innerlijk horen, ieder in zijn eigen taal. Deze telepathische communicatie bereikt iedereen, ook degenen die niet luisteren of kijken. Het zal lijken alsof de wereld en haar mensheid een half uur stilstaat. Het zal een belevenis zijn die zijn weerga niet kent en het zal de hele mensheid in haar hart zal raken. Het is startsein om mensen aan te zetten tot het goede. In de hele wereld zullen honderdduizenden wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden. Op die dag zal er geen twijfel meer over bestaan dat Maitreya de Christus is, de Imam Mahdi, Maitreya Boeddha, de Kalki-avatar: de wereldleraar. Dan zal Zijn wereldwijde missie openlijk begonnen zijn. Na Verklaringsdag zullen de Meesters openlijk naar buiten treden.

De Oude Wijsheid & het Plan

Benjamin Creme omschrijft het als volgt: ‘De leringen van de Oude Wijsheid zijn de leringen die de mensheid haar wezenlijke goddelijkheid voorhouden, en die haar op de hoogte houden van haar evolutionaire reis waardoor wij onszelf vervolmaken.’ De inhoud van deze reis zal in het Watermantijdperk aan iedereen bekend worden. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat de Meesters van Wijsheid hier veel meer over weten. Een van de Meesters spreekt over ‘het goddelijk gestelde doel’: er is een Kosmisch Plan, waarin de betekenis van dit zonnestelsel, waaronder planeet aarde en haar mensheid, staat beschreven. Slechts zeer vergevorderde Meesters weten iets over de inhoud van dit Plan. Veel esoterici, discipelen en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte van het bestaan van het Plan en zijn vooral bekend met de taak die de mensheid daarin heeft. De komende overgang is een zeer belangrijke paragraaf uit het Plan waarnaar met spanning wordt uitgekeken.