Actueel

Na een reeks van tijdperken

Geschreven door Ronald Jan

Het belang van kennis over het bestaan van tijdperken is groot. Het maakt ons bewust van het pad dat we als mensheid bewandelen. En geeft betekenis aan de crises van nu.

14 september 2013

Begin jaren tachtig verscheen er een boek van de Amerikaanse schrijfster Marilyn Ferguson die door vele vooraanstaande wetenschappers, filosofen en visionairs werd omarmd, ‘The Aquarius Conspiracy’. Ook voor een groter publiek werd het een soort cultboek. Ferguson beschreef een tendens die over de hele wereld en in vele vakgebieden merkbaar en voelbaar was. Een tendens die ontegenzeggelijk anders was dan de decennia daarvoor, sterker nog, dan in de ééuwen daarvoor.

Zo komt zij erachter dat deze paradigmaverschuiving eigenlijk al heel lang geleden voorspeld is: de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Ze ontdekt dat alle veranderingen die zij – en andere visionairs – waarneemt, volledig te verklaren zijn uit de kenmerken die deze nieuwe tijd met zich meebrengt. Zij wees op het groeiend besef van ecologische waarden, toenemende interesse voor spiritualiteit en holistische geneeswijzen, een sterk mondiaal besef en een groeiende betrokkenheid bij de derde wereld en vredesproblematiek. Allemaal zaken die ons – 30 jaar later – zeer bekend voorkomen, omdat ze inderdaad zijn boven komen drijven.

Prof. Henri van Praag schreef in het voorwoord van de Nederlandse uitgave, ‘Marilyn Ferguson toont ons aan, dat het Aquarius Tijdperk is begonnen, maar dat het nog verborgen ligt in een cocon. Als we erin slagen de cocon af te werpen, zal de vlinder met prachtige kleuren verrijzen.

Andere tijdperken

Rond 1970 had de ‘Age of Aquarius’ bij het grote publiek een bekendheid gekregen door de musical ‘Hair’. Het eerste lied ‘Aquarius’ begint met de bekende zinnen … ‘When the moon is in the Seventh House, and Jupiter aligns with Mars, the peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius…’ Er zou een heuse nieuwe tijd aankomen! Maar in de decennia daarna is dit tijdperk-idee toch weer op de achtergrond geraakt, behalve natuurlijk bij de astrologen en sommige New Agers. Rond 2012 kwam de belangstelling voor grotere tijdperken weer voor de dag door de Maya Prophecies: op 21 december 2012 zou – vanwege een belangrijke sterrenstand – een grote transformatie worden ingezet, al duizenden jaren geleden voorspeld. Ook de Maya’s vertellen over lange cycli van 1000-den jaren.

Met een beetje goede wil zijn de mensen dus bekend met het bestaan van het Vissentijdperk, maar die zijn nog steeds in de minderheid. Laat staan dat men op de hoogte is van het bestaan van de voorafgaande tijdperken, en nog veel belangrijker: de invloed die deze periodes hebben gehad op de mensheid. En toch is dat het geval: de huidige mensheid is het resultaat van honderdduizenden jaren geestelijke evolutie. We zijn wel degelijk steeds in bewustzijnsgroei vooruitgegaan en staan nu weer voor een hele belangrijke transformatie, waarin wij als mensheid weer een nieuwe beschaving en cultuur zullen scheppen.

Astronomie

Ook Marilyn Ferguson was op het spoor gekomen van het bestaan van deze lange cycli. Zowel astronomisch als astrologisch zijn deze tijdperken een gegeven. (In een ver verleden maakten men overigens geen verschil tussen astronomie en astrologie. Nu is de astrologie vooral bekend doordat het – terecht – energieën toekent aan de planeten en sterren.) Voor het Watermantijdperk heet het dan: door de cyclische verplaatsing door de hemel heeft ons zonnestelsel nu een energetische éénlijnigheid bereikt met het sterrenbeeld Waterman.

Zoals bekend draait de aarde in 12 maanden rond de zon. Op deze manier komen de 12 dierenriemtekens aan bod, Steenbok, Waterman, Vissen, Ram, etc. Maar ook de zon doorloopt de 12 dierenriemtekens, weliswaar in omgekeerde richting. Vandaar dat we van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk gaan.

Het doorlopen van deze 12 dierenriemtekens neemt bij de zon ongeveer 26.000 jaar in beslag, hetgeen we een sterrenjaar noemen (om precies te zijn 25.920). Een sterren’maand’ (geheeld door 12) duurt daarom ongeveer 2165 jaar en noemen we een tijdperk.

Het begin van het Vissentijdperk werd 2000 jaar geleden ingeleid door Jezus en was een bijzonder en belangrijk moment. Hierin gaf Hij aan wat de nieuwe waarden en normen voor het dan komende tijdperk zouden gaan worden. Vanzelfsprekend is dus ook de huidige overgang bijzonder. Maar wat het extra bijzonder maakt, is het feit dat het ook een overgang van een zonnejaar is, het afsluiten van een periode van 26.000 jaar!

Andere profeten
Er zijn dus al vele sterremaanden cq. tijdperken van 2165 jaar geweest. Dus elke – ruwweg – 2000 jaar kwam de Aarde onder invloed van een ander sterrenbeeld en zijn energie. Iedere keer werden we daardoor als mensheid geïnspireerd en elk tijdperk werd ingeleid door een profeet. Het Vissentijdperk had dus Jezus, maar de andere cycli hadden ook hun ‘zoon van God’. De meeste namen zijn voor ons nog steeds bekend: Osiris, Attis, Krishna, Mercurius, Herkules, Perseus, Mithras, Zarathustra, e.a. Allemaal profeten die hun boodschap met de mensheid deelden om een nieuw tijdperk in te leiden en de mensheid verder te brengen.

Allemaal in dezelfde lijn met dezelfde opdracht: de mensheid uitleg geven over en inspireren met de wetten van het leven. Elk tijdperk was de mensheid weer iets verder gevorderd, dus elk nieuw tijdperk kon er weer iets worden toegevoegd aan de inzichten. Deze profeten waren allen vergevorderde mensen, waarvan Jezus – als tot nu toe laatste in de rij – het verst gevorderd was, aangezien hij een boodschap had te verkondigen – en daar zelf de manifestatie van moest zijn – waarin de mens werkelijk een goddelijk wezen is.

Al deze grote profeten komen uit dezelfde spirituele traditie van de mensheid. En daardoor kon het gebeuren dat elke profeet op dezelfde manier in de verhalen is verschenen als Jezus in het Vissentijdperk. Zo zijn er meer dan 20 gemeenschappelijke kenmerken gevonden in de verhalen van deze profeten: de geboorte uit een moedermaagd, de geboorte in een stal of grot, op de 25-ste december (onmiddelijk na de winterzonnestilstand), de ster in het Oosten (Sirius), de komst van de magiërs (de drie koningen), de moord op de onschuldige kinderen en de daarop volgende vlucht naar een ver land, maar ook .. de kruisiging, het lege graf, de vreugdevolle opstanding, de twaalf discipelen en het verraad van één.

Elke keer weer was de nieuwe profeet, die dus allemaal echt hebben geleefd, onderdeel van eenzelfde soort mythe. Want ook het verhaal van Jezus werd hieraan aangepast. Zo circuleerden in de eerste eeuwen na Chr. er meer dan 100 verschillende data voor de geboorte van Jezus. Het verhaal gaat dat paus Julius in 337 na Chr. de knoop had doorgehakt. De heilige Chrysostom schrijft in 390: ‘Op deze dag (25 december) werd ook onlangs in Rome de geboorte van Christus vastgesteld, opdat terwijl de heidenen bezig waren met hun ceremoniën (de Brumalia, ter ere van Bacchus) de Christenen hun ritueel ongestoord kunnen uitvoeren’ (Annie Besant, Esoteric Christianity).

Zoals bekend zijn mythes vaak verhalen met een kern van waarheid. Alice Bailey schrijft daar het volgende over: ‘Een mythe is het samengevatte geloof en de kennis van het verleden, ons gegeven tot onze leiding, die ook het fundament vormt voor een nieuwere openbaring en een overgang is naar de volgende waarheid. Een mythe is een waardevolle en bewezen waarheid die stap na stap de kloof overbrugt tussen de verworven kennis uit het verleden, de huidige geformuleerde waarheid en de oneindige en goddelijke mogelijkheden van de toekomst. De oude mythen en mysteriën geven ons een samenhangend beeld van de goddelijke boodschap zoals die door de eeuw heen uitging van God in antwoord op de belofte van de mens. De waarheid van de ene eeuw wordt de mythe van de volgende.’

Zo zijn voor ons nog steeds de mythen van bijvoorbeeld Osiris, Krishna, Herkules en Zarathustra bekend. Met de levenslessen die daarbij horen. Elke tijdsperiode heeft dus zijn eigen godsdienst(en) gehad met de bijbehorende heilige boeken cq. orale tradities, als samenvatting van de openbaringen uit het verleden en het aangeven van de hoop voor de toekomst. Het verhaal van Jezus is een belangrijke en vooral dus ook een voortzetting van een geestelijke boodschap van vele bijzondere voorgangers.

Overgang

Aan het einde van elk tijdperk stortten de oude machtsbolwerken neer. De vorm staat er nog wel, maar de energie die het moet invullen heeft zich al een tijd geleden teruggetrokken. In de tussentijd heeft het nieuwe, aanstormende tijdperk zijn energieën en schaduw al vooruit geworpen. En dat is precies het kenmerk van de overgangstijd waarin we de laatste decennia geleefd hebben: de terugtrekkende Vissenenergie en de sterk opkomende Watermanenergie. De botsing van nieuwe ideeën met oude structuren. Een terugkerend ritueel aan het einde van elke 2000 jaar.

Daarom was het zo ontluisterend dat men de economische en politieke crises in de wereld in eerste instantie probeerde te ontkennen en in tweede instantie probeerde te verklaren uit de voorafgaande recente jaren. Een treffende samenvatting van de manier van denken die we achter ons gaan laten: zeer overtuigd van onze materiële welvaart en ontwikkeling, maar geheel onwetendheid over wie we werkelijk zijn, in welke geestelijke evolutie we zitten en waar we heen gaan.

Ronald Jan Heijn

Tijdperken
Photography: Trey Ratcliff

 


 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

1 reactie

Reageren