Lucis Trust

Ook de visie en missie van Lucis Trust komen voort uit de Leringen van de Oude Wijsheid. De activiteiten van Lucis Trust zijn gewijd aan een nieuwe en betere manier van leven voor iedereen in de wereld op basis van de vervulling van het goddelijk plan voor de mensheid. Haar educatieve activiteiten bevorderen de erkenning en de praktijk van de spirituele principes en waarden waarop een stabiele en onderling afhankelijke wereld samenleving kan worden gebaseerd. De esoterische filosofie van Lucis Trust komt van haar oprichter Alice Bailey (1880 – 1949), vertegenwoordiger van de Leringen van de Oude Wijsheid.

De Nederlandse website van Lucis Trust is: www.lucistrust.org/nl

De boeken van Bailey zijn ook vermeld op deze website onder het kopje ‘Bronnen’ bij ‘Boeken voor zelfstudie’.

Geschiedenis Alice Bailey

De Engelse Alice Ann Bailey werd al op jeugdige leeftijd benaderd door een lid van de Geestelijke Hiërarchie. In 1895, ze was toen vijftien jaar, kreeg zij onaangekondigd bezoek van een ‘lange man in Europese kledij maar met een tulband op zijn hoofd’ die het had over een door haar te vervullen taak in de wereld. Jaren later werd haar duidelijk dat hij de Tibetaan was: Meester Dwjahl Khul, ook bekend onder de initialen DK. En die taak, zo schreef zij in haar autobiografie, hield in dat zij tussenpersoon zou zijn voor een ‘zekere leerstof die de Hiërarchie in de wereld bekend wilde maken’.

Ze schreef 24 boeken, waaronder Mensen en Zonne-inwijding en De ziel, bron van leven (zie voor haar boeken en samenvattingen in bijlage B). Haar boeken gaan over onderwerpen als het zonnestelsel, meditatie, genezing, spirituele psychologie, het leven na de dood, esoterische astrologie, esoterische genezing en het lot van naties. Het merendeel van haar werk is telepathisch aan haar gedicteerd door Meester DK (19 boeken, 5 boeken schreef zij zelf). Als lid van de Geestelijke Hiërarchie zou Meester DK – ook fysiek – op aarde blijven om de mensheid mede voor te bereiden op een Nieuw Tijdperk van vrede en geestelijk inzicht. Zijn taak is onder meer het verspreiden van aardgerichte diepgaande inzichten over leven en dood en ongekende kennis op het gebied van kosmische wetten.

In vele boeken van Alice Bailey staat voorin zijn verklaring uit 1934 voor wie hij is: ‘Het is voldoende te zeggen dat ik een Tibetaans discipel van een bepaalde graad ben. Dat zegt u natuurlijk niet veel, want allen zijn discipelen van de nederigste aspirant af tot aan een hoger dan de Christus Zelf. Evenals andere mensen leef ik, aan de grens van Tibet, in een stoffelijk lichaam en wanneer mijn andere plichten mij dat toestaan, heb ik exoterisch gezien zo nu en dan de leiding over een grote groep Tibetaanse lama’s. […] Ik ben uw broeder, die een wat grotere afstand op het Pad heeft afgelegd dan de gemiddelde leerling die dit artikel leest en daardoor een grotere verantwoordelijkheid te dragen heeft. Ik ben iemand die geworsteld en gevochten heeft om zijn weg te vinden naar meer licht dan de aspirant heeft, die dit artikel leest. Daarom moet ik als overbrenger van licht optreden, wat dat ook kosten mag. Ik ben geen oude man, als leeftijd bij leraren meetelt, maar toch ben ik niet jong en onervaren. Het is mijn taak om overal waar ik weerklank vind de kennis van de Oude Wijsheid te verspreiden. Dat doe ik al jarenlang.’

Samen met haar man Foster Bailey richtte zij ook de Lucis Trust op. Deze organisatie is in alle landen actief en door de Verenigde Naties erkend als een NGO, een niet-gouvermentele organisatie. Lucis Trust zet zich in voor de distributie van haar boeken in zo veel mogelijk talen en landen. Tevens bestaat de organisatie uit drie groepen, waaronder de Arcane School: een opleiding van studenten tot discipelschap. Daarnaast zijn er nog de Wereld Goede Wil (programma voor het stimuleren van Goede Wil) en de driehoek-meditatie, een netwerk van meditatie in de vorm van driehoeken, die bestaan uit drie mensen. Ook het werk van de Baileys is van onschatbare waarde geweest voor het doorvertellen van de Leringen van de Oude Wijsheid.