Werelddienaren

Werelddienaren zijn mensen van goede wil die het algemeen belang van de planeet en haar mensheid willen dienen. Deze mensen zijn te vinden in alle gebieden van de samenleving, de één zeer bewust van het Kosmische Plan, de ander onbewust hiervan, maar met ‘het hart op de goede plaats om het beste voor de wereld te willen doen’.

Alice Bailey beschreef deze tweedeling van werelddienaren als volgt (‘De Nieuwe Psychologie, deel II’):

  • Een innerlijke kern, samengesteld uit die actieve dienaren die weten dat zij discipelen zijn, staat in bewust contact met het Plan en werkt energiek aan de ontwikkeling ervan;
  • Diegenen die gereageerd hebben op de door die innerlijke kern geboden visie en zich voorgoed aan de zijde van het Plan hebben geschaard. Dit zijn bijgevolg mensen van goede wil.

Met de komst van de Nieuwe Tijd wordt er ook altijd gesproken over de ‘Nieuwe Groep van Werelddienaren’: iedere man of vrouw in welk land dan ook, die werkt om de breuken tussen de volkeren te helen, het besef van broederschap op te roepen, het gevoel voor onderlinge verhoudingen aan te kweken en die geen verschil van ras en nationale of godsdienstige barrières laat gelden, is een lid van deze Nieuwe Groep van Werelddienaren. Er is geen organisatie en dus ook geen hoofdkwartier, voorzitter, lijst van functionarissen of leden. Zij bestaat alleen maar uit dienaren van de mensheid, die zich over de hele wereld bevinden en die de taak op zich hebben genomen om alle mannen en vrouwen van goede wil te ontdekken en helpen. Ieder weldenkend mens kan tot deze groep behoren op grond van zijn onzelfzuchtig werken voor het welzijn van de mensheid als geheel. Mensen in de wetenschap, politiek, gezondheidszorg, spiritualiteit, industrie, zakenleven … overal dus. Mensen uit alle lagen van de bevolking – met veel of weinig geld – met als gemeenschappelijke intentie: een sterke behoefte voor het dienen van de (wereld)gemeenschap.

In ‘Een Verhandeling over Witte Magie’ gaat Bailey als volgt verder: “Deze groep wordt gedreven door de onzelfzuchtigheid van hun dienst. Zij zijn van alle rassen en van alle talen, zij  vertegenwoordigen alle godsdiensten, alle wetenschappen en alle filosofieën. Hun kenmerken zijn synthese, alomvattendheid, intellectualiteit en een prachtige verstandelijke ontwikkeling. Zij belijden geen enkele geloofsrichting, behalve die van Broederschap gebaseerd op het Ene Leven. Zij erkennen geen gezag, behalve dat van hun eigen ziel, en geen Meester behalve de groep die zij trachten te dienen en de mensheid die zij diep lief hebben. Zij hebben geen scheidsmuren om zich heen gebouwd, maar worden gedreven door ruime verdraagzaamheid, een gezonde mentaliteit en zin voor verhouding. Zij bekijken de mensenwereld met open ogen en herkennen diegenen die zij kunnen ondersteunen en tegenover wie zij staan zoals de Verhevenen staan, verheffend, lerend en helpend. Zij herkennen hun makkers en gelijken, zij kennen elkander als zij elkaar ontmoeten en staan met hun medewerkers schouder aan schouder in het werk van wereldverlossing. Het doet er niet toe of hun uitdrukkingswijzen van elkander verschillen, of hun interpretaties van symbolen en Schriften uiteenlopen of hun woorden vele of weinige zijn. Zij  ontwaren hun groepsleden op ieder terrein – politiek, wetenschappelijk of economisch – en geven hun het teken van herkenning en reiken elkaar de broederhand. Evenzo herkennen zij Diegenen, die hen op de evolutieladder voorgegaan zijn, verwelkomen Hen als Leraar en trachten van Hen datgene te leren wat Zij zo gaarne willen mededelen. Uiteindelijk zullen zij alle kerken, alle groepen en alle organisatie vervangen en zullen ten langen leste die groep van zielen vormen die de wereld zal besturen en leiden.”