7 gebieden zonnestelsel

Onder dit schema volgt een tekst met een verdere uitleg wat het betekent voor de mens.7-gebieden-zonnestelstel

Hierboven een overzicht als schematisch beeld van een veel ruimere werkelijkheid.

Vaak wordt verwezen naar de onderste laag van het overzicht: de fysieke laag. Er zijn namelijk zeven fysieke lagen, waarvan wij er slechts drie kunnen zien: vast, vloeistof en gas. Boven gas zijn nog vier fijnstoffelijke lagen, ook wel de etherische lagen genoemd. Boven het fysieke gebied (met zijn zeven etherische lagen) bevinden zich de zeven astrale lagen en daarboven de zeven mentale lagen van het lagere en hogere denken. Vervolgens komen we in het gebied van de ziel: de intuïtieve laag en daarboven de geestelijke. Hierna regeert de Monade (het Zelf, de Vonk van God) in de monadische laag met daarboven de Goddelijke laag. Zie hier: de zeven gebieden van ons zonnestelsel.

Benjamin Creme zegt het volgende over de mens als weerspiegeling van het Goddelijke: ‘We zijn eigenlijk goden in incarnatie. Wij moeten onze drievoudige samenstelling onderkennen: wij zijn een vonk van God. Elke religie gaat hiervan uit. Dit kun je ook wetenschappelijker, maar niettemin correct, bekijken. Sprekend als esotericus zou ik zeggen dat de Goddelijke Vonk (Monade) een zodanig verfijnde trilling heeft, dat zij zich niet rechtstreeks kan manifesteren op het fysieke gebied. Zij drukt zichzelf daarom uit als de geïndividualiseerde menselijke ziel. De Ziel weerspiegelt zich op haar beurt in de menselijke persoonlijkheid met zijn fysieke, emotionele (astrale) en mentale lichamen (de onderste driehoek).’

Zelfverwerkelijking houdt dan volgens Creme het volgende in: ‘De ziel doorloopt haar proces van reïncarnatie via de persoonlijkheid op het stoffelijke gebied, totdat de fysieke mens (man of vrouw) uiteindelijke een volmaakte uitdrukking is van de hoedanigheid van de ziel, die weer de hoedanigheid is van de Vonk van God. Wanneer er een eenheid of eenlijnigheid tot stand is gebracht tussen de persoon in incarnatie en de ziel, en via de ziel met de monade of vonk van God, dan vindt er Zelf- of God verwerkelijking plaats. De ziel is dan niet langer nodig als goddelijke bemiddelaar en wordt opgenomen in de Monade. De ziel kan zich dan direct openbaren door de weerspiegeling van haar weerspiegeling (namelijk, de persoonlijkheid op het fysieke gebied, die nu volledig bezield is, of zoals HB het uitdrukt: ‘het licht van de Ziel doorschijnt dan de persoonlijkheid)’.