De energie van Waterman

(Dit is een korte passages uit paragraaf § 7.1 van het eerste HB-boek,                ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’, www.hbhetboek.nl)

‘Water ben ik, uitgeschonken voor dorstige mensen. De taak bestaat in het tegemoet komen aan de noden van de mensen op alle gebieden en om juiste menselijke verhoudingen tot stand te brengen zodat het licht en de liefde en het Plan kan circuleren door alle mensen van de wereld.’

Door het wegebben van de Vissenenergie en het binnenkomen van de Watermanenergie is op alle gebieden in de samenleving een ‘stammen’-strijd te vinden: de bewakers van de gevestigde inzichten, waarden & normen tegenover de verkenners en voorstanders van een volledig nieuwe aanpak. Maar de ruimere werkelijkheid van Waterman(energie) is ook terug te vinden in de grote belangstelling voor ‘nieuwe’ onderwerpen als het paranormale en spiritualiteit, als ook in de interesse voor sciencefiction. Harry Potter en Star Wars zijn niet voor niets de best bezochte films aller tijden. Tevens de opkomst van het groene bewustzijn en het maatschappelijk verantwoord ondernemen horen natuurlijk bij de geest van dit nieuwe tijdperk. Indachtig de opmerkingen van Marilyn Ferguson uit haar boek ‘Aquarius Conspiracy’ uit hoofdstuk 2.

Bovendien is de komst van het internet natuurlijk een prachtige fysieke voorloper van het geestelijke Waterman-besef dat we allen verbonden zijn. En ook de manier hoe het internet er uiteindelijk gekomen is, is een Waterman-wonder bij uitstek: ontwikkeld via ‘open source’, transparant, en het heeft nooit een eigenaar gehad! Maar ook de komst van de social media – iedereen kan nu jouw ‘buurman’ en ‘vriend’ zijn – is een fysieke voorloper van het geestelijke gedachtegoed. De wereld is opeens heel klein geworden (of juist heel groot). Zelfs de materie raakt meer en meer op de achtergrond. Niet alleen worden producten steeds kleiner en compacter, maar ook fysieke kabels worden vervangen door ‘straling’ (trillingen) en data wordt opgeslagen ‘in the cloud’. In de astrologie is Waterman namelijk – behalve een symbool van water – een luchtteken. Steeds meer zal via de ether gaan en wordt daardoor toegankelijker. 

Sluiers weg

Eenzelfde ontwikkeling vindt plaats in de ‘onzichtbare’ werkelijkheid van de verschillende bewustzijnslagen. Want de ruimere werkelijkheid wordt ook steeds meer ontsluierd. Sluiers, die ons tot voor kort weerhielden van een ruimere visie, zijn steeds ijler geworden. Neem bijvoorbeeld de sluier van het hiernamaals. Gene zijde kan steeds makkelijker met ons contact maken en vice versa. Getuige het wonder van … Vandaar ook dat de foto’s uit het hiernamaals gelukt zijn in de extra op pagina …, foto’s prinses Juliana. Tien jaar geleden lukte dit nog niet. Niet zozeer de technologie (meer pixels en dergelijke) maar vooral de energetische laag tussen deze bewustzijnslagen heeft ervoor gezorgd dat we een steeds ruimere werkelijkheid kunnen ervaren. Voor het eerst zullen de mensen ervaren dat iedereen die is overleden nog steeds leeft. En ook voor gene zijde: de enorme vreugde dat wij als ‘achterblijvers’ nu ook gaan weten dat zij er nog steeds zijn!

Maar ook de sluier van de bewustzijnslaag met het verre verleden van Atlantis (hoofdstuk 4) is ijler geworden. Hierdoor wordt de kennis uit deze gouden tijd tijdens het Watermantijdperk beschikbaar. Deze kennis is dan in een cyclus van 98.000 jaar ‘onder water geweest’ en mag nu weer naar boven komen. Getuige ook de huidige en toekomstige technologische kennis, die sterk overeenkomen met wat in Atlantis mogelijk was. Waterman staat tevens symbool voor Atlantis.

Maar ook de sluiers ‘dichter bij huis’ zijn ijler geworden: de verbinding met onze eigen ziel en daardoor ons hart. Hierdoor kunnen we makkelijker zien hoe fout we bezig zijn geweest en vragen we ons af waarom we dit niet eerder opmerkten! De misstanden binnen het financiële systeem, de ecologische ramp die gaande is, het beschamende verschil tussen arm en rijk, noem maar op. Alles komt uit, alles wordt gevoeld, alles komt nu boven, niets kan meer bedekt worden.

Het is het eerder genoemde verhaal van de ziel die steeds meer invloed op de persoonlijkheid krijgt. De persoonlijkheid die alles wil overheersen, maar doordat het niet verbonden is met het geheel en daardoor ook niet het overzicht heeft, uiteindelijk altijd chaos creeert. De Watermanenergien hebben een zeer positieve uitwerking op onze reis naar de ziel, maar een verwoestende werking op de diegenen die zich vast blijven klampen aan de persoonlijkheid. Deze personen voelen zich aangevallen omdat de hun zo geliefde waarden uit hun handen slaat. Voor hen zal de Watermanenergie juist ontaardend werken. Maar voor degenen die er voor open staan zal het een zegen zijn, een beloning voor de lange strijd tegen de oude afgescheiden wereld en tegen het ik. Vandaar de uitspraak van de Nederlandse gnosticus Wim Leene (1892-1938), ‘Wie de waterdrager volgt, zal geroepen worden tot het volbrengen van de Via Dolorosa’ (Lectorium Rosicrucianum).

Op website van Peter Toonen (natuurlijketijd.nl) staat een uitspraak van de Maya sjamaan Miguel Vergara (Mexico, september 2012): ‘De Maya profetie van 2012 gaat over een tijd van hoop, nederigheid, vergeving en liefde. Het is een tijd om naar het diepste van ons wezen te gaan en een tijd om te delen wie we zijn, in dienst van de mensheid. De profetie zal alleen maar bestaan in de weerspiegeling van onze staat van bewustzijn en in ons toebehoren aan het Hart van de Aarde en het Hart van de Hemel. De Maya-oudsten zeggen heel helder dat 2012 geen exacte datum is en dat het niet het einde van de wereld is. Het is de tijd van een grootse verschuiving in bewustzijn.’

Symbool Waterman

In het Engels is het woord voor waterman ‘aquarius’. De ‘age of aquarius’ heeft in de laatste 50 jaar – voor wie ermee bezig was – een magische klank gekregen, beginnend bij de hippies. In het Latijn betekent ‘aqua’ vanzelfsprekend ‘water’ en betekent ‘aquarius’ daardoor ‘toebehorend aan het water’. In vele culturen is het symbool van Waterman een man die een kruik met water draagt en deze kruik leeggiet. Als vanouds wordt dit symbool gebruikt voor het levende water, die nieuwe energie die in de atmosfeer wordt uitgestort. Er wordt hiermee iets zichtbaar gemaakt dat hiervoor verborgen was. Dit levende water bevordert een proces van verandering en vernieuwing. De Waterman giet dit uit over alles en iedereen, zonder voorbehoud, in oneindige liefde en zonder dat dit water ooit opraakt. Ook in de Bijbel wordt op deze manier gerefereerd aan het komende tijdperk, want Jezus instrueerde zijn discipelen op de volgende manier: ‘Wanneer gij in de stad zult zijn gekomen zal een man u tegemoet treden die een kruik met water draagt: volg hem in het huis waar hij binnengaat’ (Luk. XXII, 7, 10) Dit deden zij en in dat huis werd een groot avondmaal gehouden. Gezamenlijk aan dezelfde tafel aten zij met elkaar: hiermee doelende op de situatie dat het in de nieuwe tijd om samenwerking en om groepsbewustzijn gaat, en dat we ervaren dat we één mensheid zijn.

Alice Bailey verwijst naar het symbool ‘water’ als volgt: ‘Waterman, de waterdrager, staat symbool voor groepszuiverheid en verhouding, voor de universaliteit van ervaring en voor de wateren die over allen worden uitgestort. Toen we, ongeveer 200 jaar geleden, begonnen in dit teken binnen te gaan, werd water voor de eerste maal van algemeen belang en begon men het algemeen te gebruiken voor hygiënisch verzorging en voor irrigatiedoeleinden. De controle over het water en het gebruik ervan als transportmiddel op wereldschaal werd mogelijk. Het gebruik van water in onze huizen is nu zo algemeen dat we nauwelijks kunnen beseffen hoe de wereld  er voor dit gebruik moet hebben uitgezien’. In de nieuwsbrief van ‘Goede Wil’ (2013) werd de komst van het nieuwe tijdperk als volgt verwoord: ‘Water ben ik, uitgeschonken voor dorstige mensen. De taak bestaat in het tegemoet komen aan de noden van de mensen op alle gebieden en om juiste menselijke verhoudingen tot stand te brengen zodat het licht en de liefde en het Plan kan circuleren door alle mensen van de wereld.’

De Watermanenergie

Ieder tijdperk vraagt om een ander bewustzijn. Net als elk ander tijdperk wordt het nieuwe tijdperk sterk beïnvloed door een of meerdere stralen van de in totaal 7 kosmische energieën (Bijlage H). Terwijl de 6e straal van idealisme uit het Vissentijdperk zich nu aan het terugtrekken is, komt op dit moment de 7e straal van ‘ceremoniële orde, magie, ritueel of organisatie’ krachtig in incarnatie. Creme schrijft hierover: ‘Deze kosmische energie geeft vorm aan het geestelijke idee op het stoffelijke gebied. Een geestelijk denkbeeld kan alleen met behulp van de zevende straal energie naar de aarde omlaag gebracht en op het stoffelijk gebied voortgebracht worden. Samen met de 4e straal van ‘harmonie, schoonheid, kunst en eenheid’ – die ongeveer in 2025 binnenkomt – zal dit leiden tot allerlei vormen van kunst. De hoogste vorm van kunst wordt altijd voortgebracht door deze combinatie van stralen’. De vierde straal geeft als het ware de kleur en expressie, de zevende geeft er structuur aan. De zevende straal is volgens Creme de meest praktische van alle stralen en brengt de mensen bij elkaar. ‘Hij verbindt het geestelijke ideaal met de stof. Wanneer de mensen werkelijk beseffen dat zij verbonden zijn en onderling afhankelijk, zal men zijn angst verliezen en daarmee haar hebzucht’.

Keuze

De energie van Waterman en daarmee de inspanningen van alle goddelijke en kosmische krachten zijn een enorme steun in de rug voor voor ons, de mensheid. Toch zouden we deze energieën als neutraal kunnen zien. Want (te)veel van deze prachtige energie voor een aggressieveling maakt deze persoon nog aggressiever (gevoeliger). Als mensen in hun persoonlijkheid blijven volharden, dan leidt dat tot vergroting van dit ego en daarmee in het volharden in zelfgenoegzaamheid, narcisme, genotzucht en comsumptiedrang. Dus de Watermanenergie an sich zal geen juiste verhoudingen en vrede brengen. Hij maakt eerder openbaar wat verborgen is. De mens zelf blijft verantwoordelijk en dwingt hem tot keuze. En dat is precies wat we in de maatschappij zien. In allerlei maatschappelijke situaties worden we gedwongen tot keuzes. Wat vinden wij er nu van? Kan dit nog wel? De aangeraakte mensen voegen hoofd en hart samen. Of anders gezegd, helemaal in de trant van Waterman: ‘Het water des levens stroomt dan uit ons hart naar het heilige vuur in het denken’.

Toekomst

De hiervoor geschetste energie van Waterman zal de samenleving drastisch laten veranderen. Het nieuwe tijdperk duurt ongeveer tweeduizend jaar, dus aan het einde is mensheid en aarde onherkenbaar veranderd. Maar gelukkig hoeven we niet tweeduizend jaar te wachten op ‘het paradijs op aarde’. Als het ruimere en nieuwe denken versneld wortelschiet, ondergaat de samenleving al in de komende tien jaar een metamorfose. Natuurlijk, alles hangt af hoe snel we als mensheid ons aanpassen, maar de voortekenen zijn positief.

Synthese

De voornaamste hoedanigheid van het Watermantijdperk is synthese. Alles komt bij elkaar en wordt duidelijk. We gaan ontdekken wat bewustzijn is en dat de dood niet bestaat. We komen achter de grote wetten van het leven, zoals de wet van karma en de wet van reïncarnatie. We gaan beseffen dat we goddelijke wezens zijn, dat we onderweg zijn in een geestelijke evolutie. We gaan ervaren dat alles energie is en dat we allen verbonden zijn. Sterker, we zijn allemaal manifestaties van één en hetzelfde bewustzijn. We gaan beseffen dat we een individueel bewustzijn hebben en tegelijkertijd onderdeel zijn van één grote Kosmische menselijke familie.

Eenheid door verscheidenheid

Het Watermantijdperk wordt het tijdperk van de samenwerking. De slaafse en hiërarchische piramidale organisatiestructuur wordt verlaten, netwerken van gelijkwaardige mensen gaan het overnemen. Netwerken en groepen van gelijkgestemden en hoewel gelijkgestemd, ook weer heel verschillend. Want een ander credo van het nieuwe tijdperk is ‘eenheid door verscheidenheid’.