Het ruimere denken

De ontdekking van bewustzijn verandert onze visie op leven én dood

(Dit is een korte samenvatting van de documentaire ‘Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’ (2007), die ook elders in de menubalk – onder het kopje ‘Begrippen’ – wordt genoemd)

In het Vissentijdperk was het adagium van denken en kijken met ‘de fysieke bril’: eerst zien dan geloven. Terwijl het in het Watermantijdperk andersom is: je kunt het pas zien als je het eerst gelooft. Het woord ‘geloven’ betekent in dit geval: ‘aanvoelen, vertrouwen hebben, overgave’. Als je er een bepaald gevoel bij hebt – ook al is het vaag – kan het belangrijk zijn om ernaar te luisteren. Vervolgens kán een ruimere werkelijkheid aan je geopenbaard worden. Zo is het ook met het ruimere denken, waarin het sleutelwoord bewustzijn is. Het ruimere denken behelst het inzicht in een ruimere werkelijkheid.

Tot voor kort dachten de meesten nog dat de mens zijn lichaam is. En ergens aan dat lichaam zit dan het bewustzijn vast, of is het bewustzijn er op de een of andere manier aan verbonden. De werkelijkheid is – en dus ook de ruimere manier van denken – precies andersom: we zijn bewustzijn en een (klein) onderdeel daarvan is het lichaam. De mens blijkt juist een zeer intelligent en ingenieus energetisch systeem te zijn met niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een astraal en mentaal lichaam.

Het geestelijk erfgoed van de mensheid behelst o.a. de volgende belangrijke denkbeelden: het Goddelijk Plan, de bron van de leringen, evolutie van het menselijk bewustzijn, de Geestelijke Hiërarchie, energieën, de Zeven Stralen, karma en reïncarnatie, inwijding en meer. Deze zijn heel goed omschreven het boekje van Benjamin Creme, De Leringen van de Oude Wijsheid‘.

De ingrediënten van het ruimere denken, die hieronder beschreven zijn, zijn gebaseerd op de kosmologische inzichten van Harry Beckers: (Dit is dus een korte samenvatting van de documentaire ‘Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’, 2007.)

INLEIDING  

Leven en dood – de grote vragen: waar komen we vandaan – waar gaan we naar toe – wat is het doel van ons bestaan hier op aarde… De grote mysteriën, waardoor wij al sinds ons bestaan op zoek zijn naar het antwoord. Wat zien we toch over het hoofd bij onze zoektocht naar een verklaring voor ons bestaan op aarde?
 Het antwoord hierop is: wij zelf! Het is onze manier van denken die ons in hoge mate beperkt en die ervoor zorgt dat de juiste antwoorden uitblijven. Blijkbaar herkennen wij de vele aanwijzingen niet die er in de loop van de geschiedenis waren. En áls we deze richtlijnen dan toch ontdekken, vervormen we ze zodanig dat er weinig meer van overblijft. Profeten en grote zieners van weleer onthulden hun kennis en wetenschap, maar door onze beperkte manier van denken interpreteerden we die verkeerd.

PROLOOG  

In het begin van de film wordt een verband gelegd tussen Uri Geller en Harry Beckers, naar aanleiding van een belangrijke ontmoeting. Beiden hadden ooit een ontmoeting met een lichtbol en beiden hadden op de samenkomst met deze bol gewacht. 
De oorsprong hiervan lag in de experimenten die de vooraanstaande Andrija Puharich deed met Uri Geller in het Stanford Research Institute, California in 1973. Uri bleek honderd procent ‘for real’. En merkwaardigerwijs, tijdens deze onderzoeken werden Adrija en Uri o.a. ’bezocht’ door metaalachtige stemmen.

De inzichten van Harry Beckers sluiten aan op de voorspelling die ooit werden gedaan via deze mysterieuze stemmen. En werpen tevens een heel ander en begrijpelijk licht op de bijzondere capaciteiten van Uri Geller, het levende bewijs van het ervaren van een ruimere werkelijkheid. Maar nog belangrijker, deze inzichten zijn verantwoordelijk voor het in de film geschetste ruimere denkkader.

VISIE  

Hieronder de belangrijke onderdelen van een ruimere manier van denken.

Bewustzijn. Ons bewustzijn evolueert door denkprocessen. Het bestaat uit vele staten van verschillende trillingen en frequenties, kleuren en klanken. Als een zonnestelsel in wording. Bij elke nieuwe geboorte wordt de mens, vanuit zijn bewustzijn, geïnspireerd door informatie van ervaringen uit eerdere levens. Ons bewustzijn is een weerspiegeling van de bron van waaruit we zijn ontstaan. Het is een geestelijke gelijkenis van het voor ons zichtbare heelal. Vanuit de bron is alles met elkaar verbonden. Het recht van een vrije wil die wij als mensen hebben, heeft laten zien dat we individueel in ontwikkeling nogal kunnen verschillen.

Reïncarnatie. Dat is geboren worden, overlijden en wéér opnieuw geboren worden, als ‘een soort zendeling’ van het bewustzijn. Een voortdurende cyclus totdat …. het Licht van het Atoom (onze Ziel) zichtbaar wordt en samensmelt met het bewustzijn. We hebben al duizenden levens geleefd. Deze levens én het niveau van onze persoonlijke groei zijn het geheim achter de daden die wij in ons leven ten uitvoer brengen. De ene mens leert snel, de andere doet er langer over. Gebeurtenissen, ervaringen, gedachten, alles wordt geregistreerd in de hersenen, uitgewisseld met het bewustzijn en daarin opgeslagen. Op deze manier krijgt het bewustzijn langzaam maar zeker steeds meer opbouw en structuur. In de cyclus van reïncarnatie zijn we vanuit het bewustzijn alles wel ooit eens geweest: man, vrouw, rijk, arm, onderdrukker, slaaf, crimineel, hoer, moordenaar en slachtoffer daarvan, maar ook boeddhist, christen, moslim, etcetera.

Proces van overlijden. Voor het bewustzijn is het overlijden een heugelijke gebeurtenis. De afronding van een nieuwe fase in het grote ontwikkelingsproces. Ieder overlijden kent zijn eigen persoonlijke verhaal en bijna elke vorm van sterven heeft binnen het bewustzijn ooit al eerder plaatsgevonden.
Zoals we denken, zo staan we in het leven. Of we onze gedachten nu goed onder controle hebben of niet, we zijn er altijd zelf verantwoordelijk voor en beschikken en beslissen daarmee over de invulling van ons eigen leven, ons stervensproces en ons leven na de dood. Ongeveer 70% van de mensheid beleeft op nagenoeg dezelfde wijze de overgang van leven naar dood. Afhankelijk van de overlijdenssituatie is dit een langzaam of abrupt losmakingproces.

Als de overledene voelt dat hij klaar is met afscheid nemen gaat hij door een energieveld van zijn eigen bewustzijn. Hij doet dit al dan niet onder begeleiding; die begeleiding heeft hij dan zelf gewenst of het is noodzakelijk dat die er is.

Dit energieveld van het bewustzijn is een magnetisch veld waarin het aardse leven vanaf de geboorte als een soort ‘homevideo’ is geregistreerd. Vaak wordt dit veld ervaren als het gaan door een tunnel waarin elke gebeurtenis en gedachte, vaak in sneltreinvaart – maar wel zeer intens – opnieuw wordt ervaren. Aan het eind van deze tunnel schittert het licht van het Atoom (onze Ziel). Het licht dat ons voor een moment aan onze afkomst en eeuwigheid herinnert.

Hiernamaals. Zolang we als mens in de reïncarnatiecyclus verkeren is het hiernamaals – ook wel de astrale wereld genoemd – voor ons een onmetelijk veld van energie. In dit veld brengt de projectie van onze gedachten een realiteit tot stand. Dit is een soort droomgebied, maar dan tastbaar echt voor de overledenen die hierop zijn afgestemd. De grote verscheidenheid van menselijke gedachten vormen daardoor veel verschillende astrale gebieden. Zij vormen de zeven staten en kleuren van het bewustzijn die we tijdens onze cyclus van reïncarnatie doorlopen.

Dat wat wij het hiernamaals noemen is dus een geheel eigen, menselijke creatie! Zoals je het bedenkt, zo ziet het eruit. Elke laag is uitsluitend toegankelijk voor mensen afgestemd op dezelfde golflengte of trilling, klank en kleurenfrequentie, of voor hen met een hogere afstemming omdat zij de onderliggende lagen al binnen hun bewustzijn beheersen. De kleuren van de regenboog symboliseren deze zeven staten van bewustzijn waarin rood overeenkomt met de eerste laag en paars met de zevende.

Geboorte en bewustzijn. Ons bewustzijn evolueert door de fysieke ervaringen die je als mens op aarde beleeft. Elk afgesloten leven eindigt in de astrale gebieden waar de oude vorm blijft voortbestaan op het niveau van ontwikkeling waarin we de aarde verlieten. Het bewustzijn heeft op deze manier de ervaring en kennis van vele, vele duizenden levens en persoonlijkheden in zich en is dan ook de som van alle eerdere levens. Iedere nieuwe geboorte van een mens op aarde is enig en uniek: een mens met een autonoom denkvermogen dat aangestuurd wordt door het totale bewustzijn.Pas als we alle zeven stadia van bewustzijn hebben doorlopen en die volledig beheersen, smelten deze kleuren ineen en hebben we afstemming op het zuivere witte Licht van het Atoom. Het fenomeen van leven en dood is dan niet langer meer aan de orde. De scheidslijn tussen de kleuren bestaat niet meer en onze reïncarnatiecyclus hebben we dan achter de rug. 

De plaats waar en bij wie je geboren wordt, geschiedt volgens een magnetisch proces in afstemming met het bewustzijn van de ouders. Ongeveer 4 weken na de conceptie komt er een eerste verbinding tot stand tussen de foetus in de moeder en het bewustzijn dat een nieuw leven op aarde wil neerzetten. Als de foetus ongeveer 4 maanden oud is, zal het bewustzijn voldoende afgestemd zijn. Dan zou men kunnen zeggen dat de foetus bewoond is. Een nieuwe geboorte vindt altijd plaats rond de datum waarop het vorige leven werd afgesloten zodat we ook astronomisch gezien de draad weer kunnen oppakken. Precies daar, waar het vorige leven beëindigd werd.

Gedachten en bewustzijn. Vanuit het bewustzijn ontvangt de mens voortdurend impulsen waarop de gedachte, meestal onbewust, reageert en daarmee een actie in beweging zet. Deze voortdurende uitwisseling met het bewustzijn vindt plaats via een magnetische `baan’ of magnetisch `koord’. De reactie in het lichaam verloopt via de hersenen en het zenuwstelsel. Ervaringen buiten de hersenen om, zoals dromen, verlopen ook via dit magnetische koord. En dus ook ervaringen als een bijna-dood-ervaring of een psychose. Een tweede koord is vanuit het Atoom (onze Ziel) verbonden met het hart. Dit koord zorgt voor de levenskracht in het fysieke lichaam en werkt via het kloppend hart en de bloedstroom.

Oorzaak en gevolg. Het universum waarin we leven is elektromagnetisch, waardoor alles op elkaar is afgestemd. Actie en reactie, oorzaak en gevolg zijn ingenieuze processen waarvan de oorsprong ligt in het denken. Dit proces ligt ten grondslag aan onze evolutie. Iedere gedachte die we denken is energie van een bepaalde trilling, klank en kleur. Elke gedachte is een manifestatie binnen ons bewustzijn. Door de werking van magnetisme ontstaat er afstemming op gelijkwaardige energie. Hierdoor zullen we altijd weer tegenkomen wat we zelf ooit in werking hebben gezet. Dit proces herhaalt zich net zolang totdat …. we de situatie/gebeurtenis en de gevolgen begrijpen en beheersen. Pas dan is er een gedachte van harmonieuze energie en ontstaat er balans en ruimte voor groei in het bewustzijn. Wij zíjn daardoor zélf de stuwende kracht achter onze evolutie.

CONSEQUENTIES VISIE  

Hieronder een paar consequenties van een ruimere visie.

Euthanasie. Als lijden zwaar wordt en er geen uitzicht meer is op verbetering van de levenskwaliteit, kunnen we besluiten om zélf het moment van overlijden te kiezen. Precies als bij iedere andere vorm van overlijden is het ook bij euthanasie belangrijk dat de stervende enig inzicht heeft in wat hem te wachten staat.
In de meeste gevallen verloopt het moment van overlijden bij euthanasie, afhankelijk van de emotionele toestand en het persoonlijke niveau van bewustzijn van de stervende, op een vredige wijze.

Orgaandonatie. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de consequenties van het afstaan en ontvangen van organen. Iedere cel in een menselijk lichaam is nauwkeurig afgestemd op het persoonlijk bewustzijn en zijn situatie van oorzaak en gevolg. Alle cellen hebben die afstemming. Naast dat iemand met een getransplanteerd orgaan de karmische last van zijn donor zou kunnen ervaren, is hij ook nog afhankelijk van het persoonlijke niveau van bewustzijn van hemzelf en van zijn donor. Dit bepaalt namelijk hoe een en ander zal verlopen. Kennis van dit proces zou een vereiste moeten zijn voordat iemand besluit orgaandonor te worden. De donor komt dan na het overlijden niet voor verrassingen te staan waardoor een transplantatie een grotere kans van slagen zal hebben.

Schizofrenie. De oorzaak van schizofrenie is te vinden in extreme (gedachte) gebeurtenissen, meestal uit een vorig leven. Op een bepaald moment, aangestuurd door de wet van Oorzaak en Gevolg, vindt er opnieuw eenzelfde soort confrontatie plaats. Impulsen vanuit het bewustzijn gaan ongeremd flarden van eerdere gebeurtenissen opdringen aan de gedachte, waardoor denken een obsessie wordt. Door gebrek aan kennis van herkomst en inzicht in dit proces wordt het probleem veel groter dan nodig omdat de ongeremde gedachte er extra problemen bij creëert.
Iemand met de diagnose `schizofrenie’ zou moeten leren opkomende beelden, stemmen en gevoelens te herkennen en te onderscheiden. Dit is mogelijk zodra er inzicht gegeven kan worden in het werkingsmechanisme van schizofrenie en herkomst van de beleving.

Psychose. Een psychose is het bewust en tegelijkertijd ervaren van meerdere staten van bewustzijn en kan verschillende oorzaken hebben. Het is een manifestatie van onbeheersbare energie, geprojecteerd in de laag van bewustzijn waarin we tijdens onze slaap ook de droomtoestand ervaren. Een bepaalde manier van denken kan de frequentie tot stand brengen waardoor we direct afstemming hebben op deze staat van bewustzijn. Langdurige obsessiegedachten, een schokkende of traumatische gebeurtenis, narcose-middelen, drugs, alcohol en nog een aantal andere oorzaken kunnen de juiste trillingen opwekken die toegang verschaffen tot dit ‘droom’-gebied.

Dementie. Dit is een verschijnsel waarbij de interactie tussen bewustzijn en gedachte stagneert. Het fysieke lichaam van de mens heeft door middel van twee afzonderlijke magnetische ‘koorden’ verbinding met het bewustzijn en het Atoom (de Ziel). Eén koord verbindt het bewustzijn met het denkvermogen. Als deze verbinding zich langzaan terugtrekt of oplost, treden er verschijnselen op die wij herkennen als dementie. Als de verbinding geheel is verbroken en er vanuit het bewustzijn dus geen aansturing of impuls meer komt, kan alleen de dagbeleving nog uiterlijk reageren. Van iemand in een dergelijke staat is het lichaam – tot aan het moment van overlijden – slechts een omhulsel dat in stand wordt gehouden door het andere koord, namelijk de verbinding die het hart aanstuurt.

Ons klimaat. Natuurrampen zijn niet zelden een reactie op het denken en handelen van de mens. Destructieve gedachten en daaropvolgende gebeurtenissen zijn door de geschiedenis heen vaak verantwoordelijk geweest voor het functioneren van de aarde en daardoor dus mede-oorzaak van extreem natuurgeweld.

Beschavingen voor ons en buiten ons. Inzicht in bewustzijn en daardoor ook in het ontstaan van ons leven en van onze evolutie, zorgt ervoor dat het nog maar een kleine stap is naar buitenaards leven. Als we het met een verruimd bewustzijn bekijken, zien we dat we allemaal afkomstig zijn uit dezelfde bron en en dat we allemaal onze eigen ontwikkelingsweg zijn gegaan. Als we inzicht hebben in ons bewustzijn en onze evolutie is het voor ons vanzelfsprekend dat er al tientallen beschavingen hebben bestaan, zoals bijvoorbeeld Atlantis. Als we dit beseffen, gaan we heel anders naar de periode kijken waarin we nu leven.